Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.

header-3Opis projektu
Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Powiat Starogardzki – Lidera projektu oraz gminy: Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo – Partnerów projektu. Zasady partnerstwa reguluje porozumienie podpisane w dniu 29 stycznia 2016r.
Projekt obejmuje termomodernizację 26 obiektów instytucji publicznych, zlokalizowanych
na terenie Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 11 budynków zlokalizowanych na terenie miasta (7 obiektów należących do Powiatu Starogardzkiego i 4
do Gminy Miejskiej), 11 budynków zlokalizowanych na terenie gminy Starogard Gdański (3 budynki Powiatu i 8 budynków Gminy Starogard) oraz 4 budynki położone na terenie gminy Bobowo (budynki Gminy Bobowo).
Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem budynków pozostaną poszczególni Partnerzy projektu, którzy odpowiedzialni będą za prawidłową eksploatację obiektów. Fundusze
na finansowanie wszelkich wydatków, związanych z bieżącym utrzymaniem budynków,
jak i niezbędnymi pracami konserwatorskimi pochodzić będą odpowiednio ze środków Powiatu Starogardzkiego, Miasta Starogard Gdański, Gminy Stargard Gdański oraz Gminy Bobowo i będą co roku rezerwowane w ich budżecie.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 18 635 526,84 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 1 114 927,13 zł
wkład własny Powiatu Starogardzkiego: 1 078 260,26 zł
wkład własny Gminy Starogard: 249 070,92 zł
wkład własny Gminy Bobowo: 353 070,73 zł
kwota dofinansowania: 15 840 197,80 zł (85% kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące
– Powiat Starogardzki
– Gmina Starogard Gdański
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Gmina Bobowo

Źródło finansowania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 Działanie 10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Stan realizacji
Projekt w trakcie realizacji.