Kompetencje

1. Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta.

2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu i reprezentowanie ich na zewnątrz;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
 • określanie polityki kadrowej i płacowej Urzędu;
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich realizacji;
  prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością.