Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 marca składać będzie można wnioski w ramach kolejnej edycji skierowanego do osób niepełnosprawnych programu „Aktywny Samorząd” na rok 2018.

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY I OBSZARY, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ROKU 2018 TO:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2018:
MODUŁ I – od 01 marca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.
MODUŁ II
na semestr letni – od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. 
na semestr zimowy – od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl