Park odmłodnieje

Od wtorku, 13 lutego br. firma Eco-Zet ruszyła z przebudową starogardzkiego parku. Jego modernizacja to jeden z elementów projektu unijnego, który Miasto realizuje wspólnie z Gminą Wiejską Starogard Gdański oraz Nadleśnictwem Starogard. Na czas prowadzenia prac w parku, dla bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzono do niego zakaz wstępu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie jesienne spacery po parku powinny odbywać się już w nowo zaprojektowanej i zaaranżowanej przestrzeni zielonej.


W marcu 2016 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 9 mln zł na zagospodarowanie cennych przyrodniczo obszarów rzeki Wierzycy. Dnia 7 marca 2017 roku prezydent podpisał z prezesem firmy Eco- Zet – Mirosławem Zblewskim umowę na realizację miejskiej części inwestycji. Firma z Kalisk Kościerskich realizuje to zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Chociaż projekt przebudowy parku był gotowy już w ubiegłym roku, wykonawca musiał uzyskać wiele pozwoleń, aby rozpocząć prace. Modernizacja parku wymaga bowiem ingerencji w naturę.

W parku wycięte zostaną stare, schorowane drzewa, których pnie są przegniłe.

W dniu 11.01.2018 r. wykonawca otrzymał zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do objętych ochroną gatunków zwierząt, roślin i grzybów, dotyczące wykonania czynności „zakazanych wobec dziko występujących gatunków”. Jedenaście dni później (22.01.2018 r.) Starosta Starogardzki wydał zezwolenie na usunięcie z parku drzew.

Od rana we wtorek, 13 lutego br. firma Eco-Zet przystąpiła do prac. W pierwszej kolejności znikną z parku stare i schorowane drzewa. W późniejszym etapie na ich miejsce posadzone zostaną nowe, młode drzewka. Dotyczyć to będzie również drzew, które rosną wzdłuż brzegu Wierzycy. Ich wycinkę wymusza projekt umocnienia brzegu rzeki.

Brzeg rzeki Wierzycy zostanie umocniony. Wzdłuż niej pobiegnie ścieżka rekreacyjna. 

Najbliższa wycinka obejmie 105 drzew, z czego:

• 70 drzew zagraża bezpieczeństwu – są to drzewa obumarłe, zamierające, pochylone, ze zgnilizną pnia,
• 35 drzew stanowi kolizje z nowoprojektowanymi ścieżkami i naprawą umocnień Wierzycy,

Dodatkowe 11 drzew na gruntach prywatnych zostanie wyciętych na podstawie odrębnych decyzji.

Każde drzewo przeznaczone do wycięcia zostało oznaczone numerem. 

W sumie z parku zniknie 116 drzew spośród około 720 tam rosnących. Jednak stan zadrzewienia nie ulegnie zmianie, bowiem dokładnie tyle samo, czyli 116 drzew zostanie na nowo posadzona w ramach całej inwestycji.

Na miejscu starych i chorych drzew posadzone zostaną nowe i młode drzewka. 

W praku pojawią się następujące gatunki drzew:
– klon pospolity – 32 szt.
– klon jawor – 6 szt.
– głóg pośredni – 2 szt.
– głóg dwuszyjkowy – 11 szt.
– świerk pospolity – 7 szt.
– dąb szypułkowy – 16 szt.
– buk pospolity – 4 szt.
– lipa drobnolistna – 14 szt.
– brzoza brodwakowata – 20 szt.
– brzoza pożyteczna Dorenboos – 1szt.
– grab pospolity – 1 szt.
– wierzba biała – 2 szt.

Na czas prowadzenia prac w parku, dla bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzono do niego zakaz wstępu.

Na czas prac przejście przez park jest zamknięte.

Projekt „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”, realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl