Przepisy prawne

Najważniejsze przepisy prawa dotyczące organizacji pozarządowych:

Status OPP po dwóch latach?

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się organizacje, które
są w stanie udokumentować dwuletnią nieprzerwaną działalność prowadzoną „w
sferze zadań pożytku publicznego”. Co to oznacza i czy czas dwóch lat
działalności organizacji liczy się od zarejestrowania w KRS, czy od zebrania
założycielskiego?
Aby zostać OPP
Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi
zdefiniowaną w ustawie „działalność pożytku publicznego” nieprzerwanie przez
co najmniej 2 lata oraz spełnia łącznie kilka innych warunków. Innymi słowy
organizacja, która chciałaby uzyskać status OPP, musi wykazać się
aktywnością prowadzoną dla dobra społecznego w dziedzinach opisanych w
ustawie jako „sfera zadań publicznych”. Do tych zdań zaliczono 33 obszary,
opisane w art. 4. Ustawy. Znalazły się tu m.in. zadania z zakresu
podtrzymywania tradycji narodowej, działalności charytatywnej, ekologii,
ochrony zwierząt i oraz wiele innych.

Jakie są inne warunki uzyskania statusu OPP? W zarządzie organizacji powinny
być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ponadto
w organizacji musi być obowiązkowo wewnętrzny organu kontroli lub nadzoru
(często jest to komisja rewizyjna w stowarzyszeniach lub rada fundacji).
Członkowie tych ciał  nie mogą być członkami organu zarządzającego. Nie mogą
też być z nimi powiązani, tj. nie mogą  pozostawać w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej. Podobnie jak członkowie zarządu również członkowie organu
kontroli nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Organizacja, która chce ubiegać się o status OPP, może prowadzić działalność
gospodarczą, ale tylko i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego i cały swój dochód z tej działalności powinna
przeznaczać na działalność pożytku publicznego.

Dodatkowym wymogiem przy ubieganiu się o status organizacji pożytku
publicznego jest obowiązek posiadania w statucie organizacji lub w innym
akcie wewnętrznym (na podstawie którego działa organizacja) pewnych zapisów,
które będą stanowić zabezpieczenie przed wyprowadzaniem majątku organizacji
poza organizację. Zakazy dotyczą m.in. udzielania pożyczek, zaciągania
zobowiązań majątkiem organizacji, przekazywania majątku na rzecz innych
członków czy wykorzystywania go.

Dwa lata
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie wyraźnie wskazuje, że
organizacją OPP może stać się tylko ten podmiot, który jest w stanie
wykazać, że przez okres co najmniej dwóch lat prowadził aktywną i
nieprzerwaną działalność w sferze zadań pożytku publicznego i na rzecz
szerokiego kręgu odbiorców, wyodrębnionych ze względu na różne kryteria.
Taki rodzaj działalności organizacja może udowodnić poprzez pokazanie
sprawozdań ze swojej działalności. Aby udokumentować działania można
dołączyć również np. rekomendacje instytucji, osób, które znają działalność
organizacji, a także materiały prasowe.

Uwaga!
Starając się o status OPP Warto pamiętać, że to nie tylko czas istnienia
organizacji się liczy, ważny jest także czas prowadzenia określonych
działań. Organizacja może bowiem istnieć dwa lata, ale jeśli nie prowadziła
przez ten czas działań, które spełniają ustawowe warunki, może nie uzyskać
statusu OPP.

Podstawa prawna:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Nieodpłatne informacje w radio i telewizji

Dnia 30 czerwca 2011 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia określające tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej nieodpłatnej działalności przez organizacje pożytku publicznego.

Czytaj więcej   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111090638


Nowe wzory oferty na realizację zadania publicznego

W dniu 18 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określony  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Czytaj więcej http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/dokumenty_2009/rozporzadzenie_15_12_2011.pdf


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. Nr 184 poz.1240).
Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji, przygotowaniu, realizacji i likwidacji widowiska przez podmiot prowadzący działalność kulturalną, w tym wymagania dotyczące miejsca realizacji widowiska, koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego. Ponadto znajdują sie tam informacje nt. obowiązków organizatora widowiska, obowiązków osób związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją widowiska, a także wymagania dotyczące miejsc realizacji widowiska.

Czytaj więcej na www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2010,num,184/poz,1240


W dniu 28 października 2010 r. Rady Miasta Starogard Gdański podjęła Uchwałę Nr LXIII/555/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2011 roku.

Czytaj więcej http://bip.starogard.pl/upload/2060/1063555.pdf