Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opieka nad najmłodszymi dziećmi jest jednym z elementów polityki rodzinnej państwa. Wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczej jest związane z umożliwieniem dokonywania wyboru formy opieki instytucjonalnej, tj. w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Do wzrostu liczby tych instytucji przyczynia się Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, którego kolejna edycja została ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem www.mrpips.gov.pl w zakładce „Wsparcie dla rodzin z dziećmi” – „Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech”. Podmioty zainteresowane tworzeniem nowych miejsc opieki, a także pozyskiwaniem dofinansowania do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki, mogą otrzymać dofinansowanie z Programu „Maluch” oraz ze środków Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i na bieżąco uaktualniane.