Nowe zasady rejestracji żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje wyłącznie elektroniczna rejestracja żłobków lub klubów dziecięcych. To samo dotyczy wykreślenia obiektu lub zmiany jego danych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Rejestracja odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Od 1 stycznia br. dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia wymaga od podmiotu założenia konta na PIU Emp@tia. Potrzebny jest do tego podpis elektroniczny lub profil zaufany (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Zasady wpisu do Rejestru

Do wniosku o wpis do Rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:
w przypadku żłobka:
• oryginały decyzji: Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub elektroniczne kopie tych dokumentów po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
• zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
• oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

w przypadku klubu dziecięcego:
• oryginał decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i oryginał pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Starogard Gdański o spełnieniu warunków lokalowych lub elektroniczne kopie tych dokumentów po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
• zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
• oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.

Po dokonaniu wpisu do Rejestru, Prezydent Miasta w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, przekazuje podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, w zakresie:
1) dokonywania zmian danych lub informacji w Rejestrze, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1 tejże ustawy.

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Prezydent Miasta decyzją administracyjną odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru. To samo dotyczy sytuacji, w której wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Zasady wprowadzenia zmian w Rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w Rejestrze podmiot wpisany do Rejestru zobowiązany jest do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego Rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
1. złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Opłaty

Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o minimalnych wynagrodzeniach za pracę – na dany rok kalendarzowy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł. W 2018 r. opłata wynosi 630 zł.

Opłatę za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać na konto:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
nr konta: 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001
z dopiskiem: „Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.
Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
3. Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl