Nieruchomość przy ul. Jagiełły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ części nieruchomości położonej Starogardzie Gdańskim przy ul. Jagiełły, objętej Księgą Wieczystą numer GD1A/00040313/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 59/29 o powierzchni 7 166 m kw. oraz prawo własności posadowionych na gruncie składników majątkowych.

Cena wywoławcza wynosi: 380 960,00 zł netto. Wymagane wadium w wysokości: 19 048,00 zł. Termin rozstrzygnięcia przetargu: 30.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie zbywcy. Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www. psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości. Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 58 325-87-30, 609-991-559, 609-991-535 we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 13:00 (z wyjątkiem dnia przetargu). Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu nr tel. 58 325-85-51 lub 58 325-85-52 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl