Mobilność aktywna

„Mobilność aktywna” rozumiana jest jako wszelkie formy przemieszczania się w sposób niezmotoryzowany – na rowerze, rolkach, wózkach, pieszo itp. oraz związane z nimi działania zmierzające do dostosowania przestrzeni dla wszystkich użytkowników ruchu poprzez kształtowanie, budowanie i wspieranie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobilności aktywnej.

Zasady te zostały wyartykułowane w 2010 roku w Gdańskiej Karcie Mobilności Aktywnej podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA).
Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na korzyści promowania różnych form mobilności i ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach międzynarodowych projektów.

31 siepnia 2011 Rada Miasta Starogard Gdański podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia PUMA
http://bip.starogard.pl/file.php?attachment=16433 uchwała wraz z uzasadnieniem
http://bip.starogard.pl/file.php?attachment=16434 załącznik – STATUT Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

16 grudnia odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej
http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,20533.html

Przystępując do PUMA realizujemy założenia unijnego dokumentu „ZIELONA KSIEGA W kierunku nowej kultury mobilności w mieście.” Chcielibyśmy sprostać wyzwaniom jakie stoją przed miastem w zakresie mobilności co powiązane jest z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: środowiska, ekonomii, zdrowia i bezpieczeństwa.
Polityka w zakresie mobilności, aby była skuteczna musi opierać się na podejściu możliwie najbardziej zintegrowanym, łączącym najlepsze rozwiązania, innowacyjne technologie, bezpieczne i inteligentne systemy transportu, zachęty ekonomiczne i zmiany prawne.