Od nowego roku zmieni się wysokość opłat za wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2022 roku za śmieci zapłacimy więcej. Wzrost ilości odpadów, zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz galopująca inflacja to bezpośrednie przyczyny podwyżek za ich odbiór i zagospodarowanie. Ceny za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim nie były zmieniane od stycznia 2020 roku.

-To była trudna, jednak niezbędna decyzja. Na jej podjęcie wpływ miało kilka czynników. Mieszkańcy miasta zadeklarowali bardzo dużo gospodarstw domowych jednoosobowych, co miało ogromny wpływ na zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za utylizację śmieci. Różnica pomiędzy zadeklarowaną liczbą mieszkańców korzystających z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a rzeczywiście zamieszkujących w naszym mieście sięgnęła blisko 9000 osób. Wniosek z tego jest jeden, ta część mieszkańców w ogóle nie płaciła za wywóz i utylizację śmieci. Kolejny czynnik to wzrost ilości odpadów, które trafiły do Zakładu Utylizacji Stary Las z terenu naszego miasta. Jak widać istnieje w tym przypadku niekonsekwencja skoro liczba mieszkańców maleje, a liczba śmieci rośnie – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Wydział Ochrony Środowiska, który organizuje i nadzoruje starogardzki system gospodarowania odpadami komunalnymi, nie ma żadnych prawnych ani technicznych narzędzi, aby weryfikować iliczbę osób zamieszkujących w konkretnych mieszkaniach, czy domach jednorodzinnych. Wszystko oparte jest na deklaracji poszczególnych mieszkańców, od których zależy prawdziwość podanych informacji.

-Niebagatelnym czynnikiem jest też galopująca inflacja, która również ma wpływ na koszty działania systemu. Gdyby zaniechać zaktualizowania cen wywozu i utylizacji śmieci to do 2023 roku w kasie miasta zabrakłoby prawie 6,5 miliona złotych. Podjęta decyzja, choć trudna i niepopularna, podyktowana została troską o nasze wspólne dobro, jakim jest rozwój Starogardu Gdańskiego – dodaje prezydent  Janusz Stankowiak.

Jakie będą obowiązywać stawki?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych podstawą naliczenia opłaty będzie metoda od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem powierzchni mieszkania lub domu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie obowiązywała stawka podstawowa za śmieci segregowane oraz stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji.

Cennik za odpady komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych:
-47 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej do 40 m2
-74 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 80 m2.
-79 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Opłaty z nieruchomości zamieszkałych w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów:

-94 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej do 40 m2
-148 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 80 m2.
-158 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane w sposób selektywny:

-12 zł za pojemnik o pojemności 120 l;
-24 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
-36 zł za pojemnik o pojemności 360 l;
-110 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;
-700 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;
-800 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;
-1000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.

Odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów: 
-36 zł za pojemnik o pojemności 120 l;
-72 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
-108 zł za pojemnik o pojemności 360 l;
-330 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;
-2100 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;
-2400 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;
-3000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.

Nowe deklaracje
Od 2 stycznia do 10 lutego 2022 roku, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można je będzie składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18, w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta – pokój 01) lub w formie elektronicznej na platformie ePUAP złożone jako pismo ogólne do urzędu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą musieli składać nowych deklaracji. Otrzymają oni jedynie zawiadomienia o wysokości nowej opłaty.

!!! Szczegółowych informacjach udziela Wydział Ochrony Środowiska 58 56 137 78

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl