Mały grant dla In Forest w Starogardzie Gdańskim

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000 złotych.
Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Fundacji Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” w Starogardzie Gdańskim na zadanie publiczne pn. „Urząd przyjazny seniorom”, proponowana kwota dotacji 4.800 zł.

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty. Można je składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@um.starogard.pl

Treść oferty: oferta mały grant-In Fortes2

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl