I posiedzenie Rady Seniorów

Dzisiaj, 16 września 2015 r. odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2018. Zgodnie z Uchwałą
Nr LVII/535/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu, pierwsze posiedzenie Rady Seniorów otworzył Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pan Maciej Kalinowski. Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, którym został Pan Bogdan Adam, Zastępcę Przewodniczącego, którym został Pan Jan Brdak oraz Sekretarza, którym została Pani Danuta Kozikowska.

Rada będzie podejmowała działania w celu integracji środowisk osób starszych oraz pobudzaniu i wzmacnianiu udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Rada ma charakter doradczy, opiniodawczy, inicjatywny względem organów Miasta Starogard Gdański. Posiedzenia Rady Seniorów odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał.

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl