Protokół nr IV

Protokół nr IV
z posiedzenia Starogardzkiej Rady Rowerowej z dnia 20 stycznia 2016 r.

1.    PORZĄDEK POSIEDZENIA:
⦁    Otwarcie obrad IV posiedzenia Rady.
⦁    Stwierdzenie prawomocności obrad.
⦁    Przedstawienie porządku obrad.
⦁    Zmiany do porządku.
⦁    Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady.
⦁    Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją ścieżek rowerowych w Starogardzie oraz projektów planowanych inwestycji istotnych przy tworzeniu infrastruktury rowerowej.
⦁    Zadania bieżące.
⦁    Ustalenie terminu V posiedzenia Rady.
⦁    Zakończenie obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Starogardzkiej Rady Rowerowej w składzie 5-cio osobowym zgodnie z listą obecności.

Ad 1) Otwarcie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej otworzyła IV posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej. Przywitała Członków Rady.

Ad 2) Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej nie stwierdziła prawomocności obrad. Tym samy posiedzenie przybrało charakter spotkania roboczego.

Ad 3) i 4) Przedstawienie i zmiany w porządku obrad

Nie wniesiono propozycji zmian w przedstawionym porządku obrad.

Ad 5) Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady.

Z uwagi na brak kworum, przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady przeniesiono na kolejne posiedzenie.

Ad 6) Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją ścieżek rowerowych w Starogardzie oraz projektów planowanych inwestycji istotnych przy tworzeniu infrastruktury rowerowej.

Pan Sebastian Brauer, przedstawił przybyłym wyniki przeprowadzonej przez niego oceny stanu dróg rowerowych przebiegających przy ulicach pelplińskie, Armii Krajowej i Al. Jana Pawła II.
Obecni zapoznali się z przedstawionym materiałem.
Podjęto temat modernizacji skrzyżowania ul. Kopernika i Jana Pawła. Dostrzeżono konieczność dyskusji na temat poszerzenia miejsc problemowych wokół ronda, tak by zmieściła się tam ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo- rozwerowy.
wskazania:
I.    Przesunięcie ogrodzenie przedszkola i poszerzenie ciągu o stosowną szerokość dla nowej funkcji przynajmniej +1m (zapewne wypadałoby zrobić przedszkolu nowy fragment żywopłotu na niewielkim odcinku, jest też widoczna jakaś infrastruktura betonowa przy żywopłocie – do uregulowania). Na obecnych skrętach chodnika przy skrzyżowaniu jest zbyt mało miejsca jak na swobodne kręcenie rowerem przy pieszych.
II.    poszerzenie niedawno budowanego chodnika na wschodnim wylocie k/przedszkola, przynajmniej +0,5~1m. On jest za wąski jak na udźwignięcie nowej podwójnej funkcji.
Tematy pozostawiono do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach Rady

Ad 8) Ustalenie terminu II posiedzenia Rady

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 17.03.2016 r. o godz. 15.00

Ad 9) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej wobec braku dalszych pytań i wniosków podziękowała wszystkim za spotkanie i zakończyła IV posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej.

Załączniki:
– lista obecności Członków Rady.

Protokolant:    Przewodnicząca Starogardzkiej Rady Rowerowej Sebastian Brauer        Sylwia Ossowska

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl