Protokół nr III

WTI-DR.7021.1.166/3.2015

Protokół nr III
z posiedzenia Starogardzkiej Rady Rowerowej z dnia 18 listopada 2015 r.

1)    PORZĄDEK POSIEDZENIA:
⦁    Otwarcie obrad III posiedzenia Rady.
⦁    Stwierdzenie prawomocności obrad.
⦁    Przedstawienie porządku obrad.
⦁    Zmiany do porządku.
⦁    Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady.
⦁    Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją ścieżek rowerowych w Starogardzie oraz projektów planowanych inwestycji istotnych przy tworzeniu infrastruktury rowerowej.
⦁    Zadania bieżące.
⦁    Ustalenie terminu IV posiedzenia Rady.
⦁    Zakończenie obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Starogardzkiej Rady Rowerowej w składzie 11-to osobowym zgodnie z listą obecności.

Ad 1) Otwarcie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej otworzyła II posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej. Przywitała Prezydenta Miasta oraz Członków Rady.

Ad 2) Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej stwierdziła prawomocność obrad.

Ad 3) i 4) Przedstawienie i zmiany w porządku obrad

Nie wniesiono propozycji zmian w przedstawionym porządku obrad. Rada Rowerowa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

Ad 5) Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady.

Protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad 6) Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją ścieżek rowerowych w Starogardzie oraz projektów planowanych inwestycji istotnych przy tworzeniu infrastruktury rowerowej.

⦁    trwają prace nad inwentaryzacją istniejących w Starogardzie ścieżek rowerowych, podsumowanie dotychczasowych uwag i zaproponowanie rozwiązań:

⦁    postulat zmiany funkcjonalności ścieżki rowerowej na ulicy Południowej i przekształcenie jej w trakt pieszo- rowerowy, propozycja przedstawienia tego postulatu Naczelnikowi WTI,

⦁    na wpływające drogą mejlową uwagi dotyczące kłopotliwej zieleni wdzierającej się na ścieżki rowerowe odpowiedziała Pani Krystyna Kwidzińska-Kulas – przedstawicielka Straży Miejskiej wskazując na możliwość zgłaszania tego faktu bezpośrednio do Stary Miejskiej, która niezwłocznie zajmie się problemem,

⦁    kwestię braku oznakowań poziomych na ścieżkach należy zgłaszać do zarządcy dróg, natomiast jeśli chodzi o uzupełnienie oznakowań pasami ciągu rowerowego to kwestia ta wymaga stworzenia projektu zmiany organizacji ruchu,

⦁    wskazano na konieczność szybkiego doprowadzenia inwentaryzacji do końca, aby w jej rezultacie wskazać obszary które w przyszłorocznej perspektywie budżetowej powinny  zostać
w pierwszej kolejności poddane modernizacji. Biorąc pod uwagę istnienie w budżecie miasta kwoty przeznaczonej na infrastrukturę rowerową zasadne wydaje się aby stworzyć mapę potrzeb z określeniem działań priorytetowych.

Ad 7) Zadania bieżące.

I.    zagadnienia techniczne: członkowie Rady wskazali na konieczność opiniowania przez Radę dokumentów technicznych dotyczących przebudowy, modernizacji czy budowy dróg zakładających istnienie ścieżki rowerowej- prośba do wydziału WTI aby przekazywała takie dokumenty do opiniowania Radzie.

I.    zagadnienia społeczne: problemem, który został dostrzeżony i przedyskutowany przez członków Rady jest niewystarczająca edukacja kierowców i pieszych na temat organizacji ruchu drogowego z udziałem rowerzystów.

⦁    Kluczowym problemem, który pojawił się w dyskusji jest pierwszeństwo na skrzyżowaniach  ze  ścieżką rowerową. Obecna konstrukcja ścieżek sugeruje pierwszeństwo dla kierowcy samochodu, podczas gdy przysługuje ono rowerzyście. Rozwiązanie problemu jest kluczowe dla bezpieczeństwa oraz dla skutecznego rozwoju infrastruktury i kultury rowerowej.

⦁    Pan Stefan Galiński zaproponował przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu edukację zarówno dorosłych jak i dzieci. Pomysł spotkał się zainteresowaniem  członków Rady- sposób przeprowadzenia kampanii jej zakres i finansowanie warto przemyśleć i przedyskutować na kolejnym posiedzeniu. Zaproponowano, by w kampanię włączyły się lokalne samorządy i straż miejska

⦁    Pani Małgorzata Kwiatkowska wskazała na organizację co roku Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że obie kwestie można by połączyć.

⦁    Rozwiązaniem, które może poprawić bezpieczeństwo rowerzystów jest zainstalowanie znaków drogowych, które informują kierowców o konieczności zachowania odpowiedniej odległości od rowerzysty.

⦁    Rozwiązaniem mogłoby się okazać także wprowadzenie stref tempo 30 oraz zasada kontraruchu w kluczowych miejscach komunikacyjnych miasta.

I.    W efekcie poruszonych problemów przewidziano następujące działania:

⦁    wniosek do Prezydenta o stworzenie procedury obiegu dokumentów technicznych, strategicznych, programowych w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej, która wskazywałaby na konieczność opiniowania tych dokumentów przez Radę,

⦁    Stworzenie Polityki Rowerowej Miasta, która w sposób kluczowy wiązałaby się z planowanymi do stworzenia dokumentami: „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych” oraz „Standardy wykonalności ścieżek rowerowych”- udział w tworzeniu tych dokumentów członków Starogardzkiej Rady Rowerowej.

⦁    Wskazać na potrzebę stworzenia kampanii społecznej promującej bezpieczny i zrównoważony transport i przemyślenie połączenia jej realizacją ETZT.

⦁    Wykorzystać członkostwo w PUMIE

⦁    Wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie kontraruchu w Starogardzie.

Ad 8) Ustalenie terminu II posiedzenia Rady

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 13.01.2016 r. o godz. 15.00

Ad 9) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej wobec braku dalszych pytań i wniosków podziękowała wszystkim za spotkanie i zakończyła III posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej.

Załączniki:
– lista obecności Członków Rady.

Protokolant:    Przewodnicząca Starogardzkiej Rady Rowerowej Sebastian Brauer        Sylwia Ossowska

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl