Program Opieki nad Zabytkami

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2016

„…Program opieki nad zabytkami to dokument własny samorządu Starogardu Gdańskiego, służący do podejmowania planowanych działań dotyczących ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, sporządzany na podstawie ustawy…

Program opieki nad zabytkami jest zgodnie z ustawą cyklicznie aktualizowany. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją programu dotychczasowego, obejmującego okres 2009 -2012.

Wskazane w nim działania są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi, a także lokalnymi dokumentami programowymi oraz dokumentami o charakterze strategicznym.

Opracowywanie „Programu… „ jest zadaniem własnym samorządu gminnego, a opieka nad zabytkami zadaniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, formą zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm. – art. 7 ust. 1 pkt 9).  Sporządzanie i realizacja programu stanowi jeden z przejawów ochrony zabytków, który jest  obowiązkiem organów administracji publicznej. Sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami ma charakter obligatoryjny…

Założona przez samorząd miasta Starogard Gdański polityka opieki nad zabytkami przewiduje działania wieloletnie, zatem jedynie niektóre mogą przynieść natychmiastowe skutki. Efekty części działań i przedsięwzięć długofalowych mogą być widoczne dopiero w przyszłości. Istotne jest także budzenie świadomości wagi zagadnień właściwej opieki nad zabytkami.

Istotne jest współdziałanie wielu partnerów w celu ochrony zabytków, w tym współpraca z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych. Na podkreślenie zasługuje także założenie ustawowe (art. 6 ustawy o zabytkach), że zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Wskazane w programie działania nie stanowią nakazów i zakazów a wyznaczają cele strategiczne, kierunki działań wynikające z diagnozy stanu obecnego. Program nie stanowi formy aktu prawa wiążącego…

Jako priorytet przyjęto:
Zachowanie, utrwalenie, podkreślenie tożsamości miasta oraz aktywizację obywatelską, społeczną i zawodową mieszkańców

Priorytet realizowany będzie za pomocą celów głównych:

 1. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad zabytkami.
 2. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.
 3. Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja środowiska kulturowego.
 4. Wspieranie aktywności lokalnej społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska kulturowego.
 5. Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska kulturowego…”

(Program Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2016)

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała nr XXXIII/293/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 34 Kb)
 2. Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 760 Kb)
 3. Załącznik nr 1 – Wyciąg z wykazu wojewódzkiej ewidencji zabytków
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 1 167 Kb)
 4. Załącznik nr 2 – Wykaz zabytków w Gminnej Ewidencji zabytków miasta Starogard Gdański
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 147 Kb)
 5. Załącznik nr 3 – Spis „białych kart” dla miasta Starogard Gdański 
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 76 Kb)
 6. Załącznik nr 4 – „Karty zielone” dla miasta Starogard Gdański 
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 26 Kb)
 7. Załącznik nr 5 – Karty cmentarzy dla miasta Starogard Gdański
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 16 Kb)
 8. Załącznik nr 6 – Strefy ochrony archeologicznej dla miasta Starogard Gdański (plik w formacie .pdf, rozmiar 51 Kb)
 9. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 112 Kb)
 10. Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z realizacji
  (plik w formacie .pdf, rozmiar 44 Kb)