Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn: budowa drogi (sięgaczy) przy ul. Kleeberga; przebudowa ulic, obiektów mostowych, budowa parkingów przy ul. Kanałowej, Sobieskiego, cześć Kościuszki, cześć Owidzkiej, Hallera, Tczewskiej; budowa drogi dojazdowej przy ul. Kolejowej; budowa chodnika przy cmentarzu (al. Niepodległości); przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta Starogard Gd. wraz z remontem budynku garażowego; zagospodarowanie terenu części tzw. parku przy ul. Kolejowej w Starogardzie Gd.

Roboty budowlane pn.: „Budowa ul. Kopernika – etap II”

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

Przebudowa ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim Etap II

Utrzymanie dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Starogard Gdański

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do gimnazjów objętych projektem „Widzę, doświadczam, rozumiem”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia nad projektowaniem i realizacją robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim Etap II”