Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Azbest

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2017 wykonać demontaż płyt azbestowych z dachu lub elewacji budynku, lub składują płyty azbestowe na terenie nieruchomości.
Zasady dofinansowania zadań

  1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty : demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest,poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
  2. Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański , może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
  3. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
  • nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok.
nr 01, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017r. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 – pok. nr 127, Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 – kancelaria podawcza pok. nr 01 , oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 04.04.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

 

Pliki do pobrania:


 

ABC o azbeście
Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i WFOSiGW wersja koloreksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Główne cele Programu to:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu – http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu
Broszura Co z tym Azbestem? – http://gajanet.pl/main_libs/files/assets/1/usuwanie_azbestu-pub/polaczona.pdf
Baza azbestowa – www.bazaazbestowa.gov.pl
Federacja Zielonych GAJA – http://gajanet.pl/projekty/kampania-antyazbestowa/ , http://bezazbestu.com.pl/

Azbestowe archiwum:
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032 został uchwalony 25.02.2009 r. Uchwałą nr XXXVI/330/2009 Rady Miasta Starogard Gdański.
Na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański obecnie znajduje się 177 budynków na których występuje azbest o powierzchni 25 285 m2
Zestawienie z lat ubiegłych:

rok

koszt zadania

dofinansowanie WFOŚiGW

dofinansowanie budżet miasta

ilość odpadów usuniętych [Mg]

2014

30 222,40

26 350

3 872,40

54,87

2013

21 190

21 190

0

39,87

2012

40 708,99

28 496,29

8 141,80

24,54

2011

72 387,50

33 804

24,46

2010

2009

43 112,38

16 361,74

20 452,18

15,35