Lokalny Plan Działania / Local Action Plan

ilustracja

Wszelkie działania Lokalnej Grupy Wsparcia, w sposób bezpośredni bądź pośredni, służą wypracowaniu Lokalnego Planu Działania . Jest to plan, dzięki któremu po zakończeniu trwania projektu instytucje pomocy społecznej będą mogły sprawniej współdziałać w sferze przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństwa. Lokalny Plan Działania dotyczy z założenia co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

  • wiek a gospodarka;
  • wiek a pomoc i opieka społeczna;
  • wiek a poczucie bezpieczeństwa.

Wokół tej problematyki organizowane są kolejne wspólne warsztaty tematyczne wszystkich miast-partnerów (zobacz zakładka WITAMY W PROJEKCIE). Kilkumiesięczny czas pomiędzy każdymi warsztatami służy każdej Lokalnej Grupie Wsparcia do podsumowania działań w mieście oraz do nakreślenia planu dalszego działania w obrębie kolejnego z trzech problemów. Lokalny Plan Działania stanowi sumę zamierzeń zaangażowanych w projekt instytucji w sferze jednego z danych zagadnień. Pod tym względem działania Lokalnej Grupy Wsparcia pełnią rolę fundamentalną  – są one bowiem czasem koniecznych prób i inicjatyw przygotowujących fundament sprawnego i skoordynowanego działania, wzbogaconego o zdobytą od partnerów projektu wiedzę i dobre praktyki, na czas po zakończeniu samego projektu.

Pierwsze warsztaty tematyczne odbyły się w czerwcu 2009 roku w Wolverhampton (Wielka Brytania). Dotyczyły zagadnień przedstawiających złożoność relacji pomiędzy wiekiem ludzi starszych a lokalną gospodarką.

ilustracja

Works on Local Action Plan are carried on in three different thematic fields:

  1. Age and Economy
  2. Age and Social Care
  3. Age and Security

On these themes three sets of TEW were proposed for all project partners (read fold WELCOME TO THE PROJECT). Local Action Plan is a sum of what city institutions intend to do together on the above themes in the nearest future, after the project is over, to minimalize the impact of ageing the society. Bearing that in mind, Local Support Group actions are vital as they enable us to prepare basis for future implementation of LAP.

ilustracja


Wskazane szczegółowe problemy:

– niska aktywwność i uczestnictwo w życiu społecznym miasta;
– względnie niska świadomość o korzyściach płynących z dobrej kondycji fizycznej (odżywianie, ćwiczenia itp.);
– niewystarczająca aktywność na rynku pracy;
– niekiedy brak zaufania do instytucji publicznych.

Cel: aktywizacja seniorów, promowanie potencjału środowiska seniorów, promowanie ‚mody na wiek’.

Określone cele szczegółowe:

cel pierwszy – podniesienie aktywności zawodowej i stopy zatrudnienia.
cel drugi – projekt prac społecznych.
cel trzeci – podniesienie zaufania do instytucji publicznych.
cel czwarty – utworzenie dokumentacji przedstawiającej aktualne zdolności, umiejętności ogólne i oczekiwania dotyczące rynku pracy (szczegółowe badania ankietowe wraz z naukowym opracowaniem).

 


ilustracja     ilustracja