Lokalna Grupa Wsparcia / Our Local Support Group

ilustracja

Nasza LOKALNA GRUPA WSPARCIA / Our LOCAL SUPPORT GROUP 

Starogard jest uczestnikiem projektu Aktywny Wiek od 2008 roku. Inicjatorem uczestniczenia w projekcie oraz powołania Lokalnej Grupy Wsparcia (LGW – powołano ją w marcu 2009r.) był Urząd Miasta. Składa się ona z osób reprezentujących wybrane instytucje miasta, które działają na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Lokalna Grupa Wsparcia  ma na celu inicjować oraz  integrować działania rozmaitych profesjonalistów, instytucji pomocy społecznej, organizacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób w wieku 50-ciu lat i starszych, by harmonizować ich współpracę na terenie naszego miasta. Celem projektu, realizowanego przez LGW, jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania.

Sprawy bieżące podejmowane i realizowane przez LGW przedstawione zostały w zakładce INICJATYWY. Dodatkowo aktualne informacje o LGW publikowane są w dwutygodniku „Ratusz” wersja elektroniczna: www.starogard.pl  (issuu.com); zobacz również zakładkę STAROGARDZIANIE.


ENGLISH Starogard has participated in the Active Age project since 2008. Local Support Group consists of representatives of several Starogard social aid and care institutions. The aim of LSG is to initiate and to integrate all actions of those professionals, institutions, associations who are concerned on 50+ issues, in order to harmonize their efforts in our town. The main aim of the Project, which is been carried on by LSG, is to work out a Local Action Plan.

Present initiatives run by LSG you can see in other folds, mainly the INITIATIVES. Their results are presented below. In addition, actual informations are being published every two weeks in a Town Hall biweekly „Ratusz” (transl. „Town Hall”) which is available on: www.starogard.pl (issuu.com).

ilustracja

Członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia / Members of Local Support Group:

Dziewiątkowska-Dudek Patrycja, Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych – koordynator LGW / Town Hall, Social Affairs Department, LSG coordinator;

Domachowska Urszula, Urząd Miasta – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych / Town Hall,  Head of Social Affairs Department

Dorau Dorota, Stowarzyszenie Wspierające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” / Association Supporting Persons from Social Malaise Environments

Iwanowski Adam, Urząd Miasta – Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej / Town Hall, Promotion and International Cooperation Dept.

Lamparska Krystyna, Stowarzyszenie Wspierające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” / Director of Association Supporting Persons from Social Malaise Environments

Lempkowski Marcin, Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie / County Work Office

Smuda Bernadeta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie / Manager of City Social Aid and Care Centre

Stankowiak Janusz, Starogardzkie Centrum Kultury / Manager of Starogard Cultural Centre

Szakiel Ludwik, Urząd Miasta – Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej / Town Hall, Head of Promotion and Int. Coop. Dept.

Wojciechowski Henryk, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju / Town hall, Deputy Mayor of Social Affairs and Development

Zimmermann-Sztandur Elżbieta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Starogardzkie Centrum Rehabilitacji / Starogard Rehabilitation Centre

Nasza LGW zajmuje się następującymi sprawami:

    1) wzajemna współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na polu pomocy społecznej;
2) współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Wsparcia z innych miast, uczestników projektu; uczestniczenie w warsztatach tematycznych wraz z inymi LGW;
3) przygotowanie Lokalnego Planu Działania, który usprawni i skoordynuje działania instytucji pomocy społecznej naszego miasta wobec zmian demograficznych, zarówno obecnie, zaś w szczególności w latach po zakończeniu trwania projektu;
4) przygotowywanie regularnych sprawozdań z zakresu własnych działań dla miasta Rzymu, które jest liderem projektu;

     5) promowanie problematyki i działań podejmowanych w ramach realizowania projektu;

Czytaj więcej w zakładce INICJATYWY / Read more in fold INITIATIVES.


ilustracja

KALENDARZ DZIAŁAŃ LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA / ACTIONS CALENDER of LSG (rozrzerzony opis niektórych działań znajdziesz w zakładce INICJATYWY)

1. Czerwiec 2009 / June 2009

Przedstawiciele starogardzkiej LGW uczestniczyli w czerwcu br. w pierwszych tematycznych warsztatach w Wolverhampton (obejrzyj zdjęcia w zakładce: ZDJĘCIA) poświęconych tematyce „Wiek a gospodarka”. Możność wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy innymi LGW okazała się owocna i  pomocna dla dalszych prac naszej LGW.

ENGLISH: Representatives of LSG took part in the 1st TEW in Wolverhampton (see pictures in fold PICTURES) devoted to the theme „Age and economy”. These workshops occured to be an excellent opportunity to exchange knowledge and experiences of different cities – and thus were fruitful for set of works within our LSG.

ilustracja     ilustracja


2. Lipiec 2009 / July 2009

Przedstawiciele LGW uczestniczyli w Uniwersytecie Gdańskim w spotkaniu z gerontologiem społecznym Piotrem Czekanowskim. Cel spotkania: nawiązanie współpracy eksperckiej.

ENGLISH: Representatives of LSG took part in a meeting with social gerontology scientist of Gdansk University. Aim of the meeting: to establish an expert collaboration.


3. Spotkanie 28.09.2009 w Urzędzie Miasta / Meeting on 28 Sept. 2009 in Town Hall.

ilustracja

Na zdjęciu: Patrycja omawia przeglądowo dotychczasową pracę LGW / Picture: Patrycja presents LSG actions to date.

Poruszone sprawy / Meeting subjects:

  • sprawozdanie i omówienie Pierwszych Tematycznych Warsztatów w Woolverhampton (czytaj więcej w zakładce: ZDJĘCIA) / raport on 1st TEW in Wolverhampton;
  • propozycja przeprowadzenie ankiety, dyskusja nad jej zakresem tematycznym / preparing the survey;
  • najbliższe plany informacji społecznej (dwutygodnik „Ratusz”, internet, broszura) – ustaliliśmy regularne dostarczanie informacji / information to the public – preparation for regular press releases (2nd half od Nov); web site fold Active Age (start at the beginning of November).

4. Spotkanie 27.10.2009 w Stowarzyszeniu „Można Inaczej” / Meeting on 27 October 2009 in a Volunteer Association

ilustracja

Pracownice Stowarzyszenia „Można Inaczej” oraz pomieszczenie, ktore na codzień jest miejscem pracy terapeutycznej i wychowawczej, miejscem spotkan młodzieży i dorosłych / Premisses where everyday therapy and general welfare tutor is being offered.

Poruszone sprawy / Meeting subjects:

  • ogólne omówienie zasad współpracy z ekspertem z zakresu gerontologii, pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, Piotrem Czekanowskim / a brief plan of expert collaboration (with Gdansk University scientist, Mr. Piotr Czekanowski);
  • ustalenie zasad dostarczania materiałów do regularnych publikacji w dwutygodniku „Ratusz” / to agree the form of informations delivered to prepare regular press releases;
  • prezentacja nowoutworzonej zakładki Active Age na stronie internetowej Starogardu / presenting newly run web site fold ACTIVE AGE.

5. Spotkanie LGW z ekspertem gerontologiem, drem Piotrem Czekanowskim z Uniwersytetu Gdańskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie, 23 listopada 2009 / Meeting with university expert of gerontology, dr. Piotr Czekanowski in Starogard Centre of Social Care on 23 Nov. 2009.

  • analiza i ocena przygotowywanej ankiety anonimowej (wersja robocza) / an analysis and evaluation of being prepared survey (draft version);
  • propozycja zagadnień do otwartego wykładu Piotra Czekanowskiego w styczniu 2010 w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zob. niżej)/ themes for an open lecture by Piotr Czekanowski to be carried on in January within Third Age University(see below).

ilustracja


6. Dojrzały wolontariat (20.01.2010)

20 stycznia 2010 roku Lokalna Grupa Wsparcia (projekt Aktywny Wiek), wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zorganizowała wykład gerontologa z Uniwersytetu Gdańskiego, dra Piotra Czekanowskiego, na temat: „Starzenie się ludności a możliwość jej aktywizacji”. Założeniem wykładu było wyeksponowanie oraz uwrażliwienie na wagę wybranych zjawisk i problemów społecznych: starzenie się a zmiana nastawienia do choroby i śmierci; realne prognozy dla województwa pomorskiego do 2035, które pokazują pogłębianie się kryzysu demograficznego, zmiany ról społecznych w rodzinach; przeciwstawianie się negatywnym stereotypom; konieczność i sposoby kształtowania długofalowej, elastycznej  polityki pomocy społecznej, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

ilustracja  dr Piotr Czekanowski

Nieprzypadkowo wykład pojawił się właśnie teraz – był wydarzeniem, które zapowiedziało nowy cykl zajęć warsztatowych o nazwie DOJRZAŁY WOLONTARIAT, jakie planowane są do przeprowadzenia w semestrze letnim 2010r. w UTW.
Warsztaty i szkolenia – przygotowywane i prowadzone w ramach UTW przez Starogardzkie Centrum Wolontariatu oraz przez instytucje z Centrum współpracujące – adresowane będą do osób w wieku 50-ciu lat i starszych, przygotowując je do pracy w charakterze wolontariusza. Zakładamy, że w warsztatach weźmie udział około 20 osób. Następnie osoby te rozpoczną pracę w instytucjach dobranych przez Starogardzkie Centrum Wolontariatu, które będzie także monitorować przebieg pracy i wspierać wolontariuszy.
Uczestnicy warsztatów będą poznawali techniki dobrego komunikowania się, metody pracy z osobami przeżywającymi trudności (choroba, niepełnosprawność, trudna młodzież), planuje się, że wezmą udział w zajęciach z zakresu wizażu, jak również poznają m.in. niektóre techniki relaksacji, elementy pedagogiki zabawy (można je wykorzystać również w doświadczaniu bycia babcią, dziadkiem dla własnych wnuków). Każdy uczestnik warsztatów po zakończonym cyklu zajęć otrzyma zaświadczenie.

Propozycje zagadnień warsztatowych:

1. Idea wolontariatu. Kim jest wolontariusz i kto może nim być?
2. Co oznacza być dojrzałym w odniesieniu do idei dojrzałego wolontariatu.
3. Co mogę dać innym, czego inni mogą ode mnie oczekiwać?- stworzenie
mapy potrzeb i oczekiwań.
4. Jesień życia ma swoje barwy. Jak być Liderem młodzieżowym?
5. Opracowanie materiałów promujących wolontariat 50+
6. 50+ – czyli jak można dać więcej drugiemu człowiekowi.
7. Odkryć w sobie siłę do tego co przed mną? ( do jakich działań mam
największe predyspozycje).
8. Zajęcia praktyczne w placówkach, organizacjach, które nawiążą współpracę.
9. Podpisanie porozumień wolontariackich.
10. Praca wolontariacka.


7. 24 – 26.02.2010

Przedstawiciele LGW wzięli udział w 2. Międzynarodowych Warsztatach Wymiany Wiedzy i Dobrych Praktyk w Mariborze na Słowenii.


8. Wiosna 2010

W okresie wiosennym zorganizowano spotkania informacyjne i przeprowadzono kwestionariusz ankietowy w klubach seniora; nawiązano współpracę z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju Osobistego (inicjatywa ze strony Pracowni) – w oparciu o wyniki kwestionariuszy i po ustaleniu kolejnych spotkań psychologa z klubami seniora, poprosiliśmy o przygotowanie cyklu warsztatów dla osób starszych.
Nawiązano również współpracę z Pomorską Szkołą Wyższą w Starogardzie: szkoła przygotowała ofertę zajęć informatycznych dla seniorów.


9. 03.07.2010
Zorganizowano stoisko plenerowe projektu Aktywny Wiek na rynku staromiejskim podczas Dni Starogardu.


10. Sierpień – wrzesień 2010

Przygotowanie 3. Międzynarodowych Warsztatów Wymiany Wiedzy i Dobrych Praktyk (TEW) w Starogardzie (13-15.10.2010)


11. 13 – 15.10.2010

3. Warsztaty TEW w Starogardzie


12. Listopad – grudzień 2010
Przygotowanie kalendarza miejskiego promującego aktywnych seniorów – starogardzian.


13. Styczeń 2011
Spotkanie z seniorami obecnymi w kalendarzu miejskim na rok 2011


14. Luty – marzec 2011

Przygotowanie ankiety do badań środowiska seniorów w naszym mieście.


15. Kwiecień – maj 2011
Przygotowania i udział w konferencji końcowej projektu – Rzym, maj.